Логопедична терапия

Логопедията е наука, която изучава речевите, езиковите и гласовите нарушения, като разработва терапевтични методи за тяхното оптимално преодоляване. Често срещани са комуникативните нарушения, които засягат предимно говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика). Те могат да се проявяват както импресивно, така и експресивно, включително и в процесите на четене и писане. Също така могат да бъдат забелязани и в невербалното изразяване, като жестове и мимики.

Артикулационни нарушения

Артикулационните нарушения в детска възраст се характеризират с неправилна артикулация на един или повече говорни звукове. Нарушената артикулация се изразява в липси, замени и изопачавания на звуковете.

Ето и основните симптоми на артикулационните нарушения спрямо спецификата на самото нарушение.

Гласовите нарушения се характеризират с непълноценност на гласа, който е материалната основа на речта.

Езиково нарушение е нарушеното разбиране и формулиране на изречения в разговор при общуване (на устния език) и нарушеното разбиране и продуциране на думи, изречения и текст при четене и при писане (на писмения език).

Фонологични нарушения

Граматично нарушение

Семантично-прагматични нарушения

Дислексия

Дисграфия

Дискалкулия

03.01.2020 14:00

Афазията е нарушение, при което е увредена способността за общуване. Обикновено настъпва внезапно и най-често се дължи на мозъчна увреда, причинена от инсулт, вследствие на запушване или разкъсване на кръвоносен съд в мозъка. Спирането на кръвоснабдяването води до смърт на мозъчни клетки или причинява увреди в зоните на мозъка, контролиращи езика.

WebShop System