Логопедична терапия

Форми на специфични езикови нарушения

03.01.2020 13:48

Фонологични нарушения

Граматично нарушение

Семантично-прагматични нарушения

Фонологични нарушения

Фонологичните нарушения се изразяват в затруднения в овладяването на фонологичните правила и в произнасянето на говорните звукове и оперирането с тях при подреждането им във фонемни последователности. Фонологичните нарушения най-общо представляват: проблеми с разбираемостта и яснотата на говоримия език в предучилищна възраст, без следващи трудности при чете и писане; проблеми с разбираемостта и яснотата на говоримия език в предучилищна възраст, а в начална училищна възраст – с трудности в усвояването на четенето и писането или
само на едно от двете.

Граматично нарушение

При граматичното нарушение водещо е засегнатото овладяване на граматичните правила на езика – синтактични (начините, по които различните части на речта се комбинират в изречения) и морфологични (определят съчетаването в думи с определено значение на морфемите, чрез които се изразяват род и число на съществителните и прилагателните имена и лице, число и време на глаголите).

Семантично-прагматични нарушения

При семантично-прагматичните нарушения водещо е нарушението на семантиката (съдържанието на езика), от което страдат разбирането, употребата на езика, както и формата му. Предполага се, че тези деца използват неадекватна стратегия за овладяване на език – стремят се да запомнят думите, изразите, интонацията, а не правилата на езика и значението на думите.

WebShop System