Психологична терапия

Позитивна психодинамична психотерапия (ППТ)

03.01.2020 20:13

Уникалното в този метод е фактът, че се фокусира не към затрудненията и проблематиката, а към скрития смисъл и значения, които имат те, като се набляга основно към това какъв шанс за промяна имат самите затруднения. По този начин всяка криза става шанс за нещо ново, за придобиването на нови знания и умения, които се явяват развитие на потенциала на личността.

Уникалното в този метод е фактът, че се фокусира не към затрудненията и проблематиката, а към скрития смисъл и значения, които имат те, като се набляга основно към това какъв шанс за промяна имат самите затруднения. По този начин всяка криза става шанс за нещо ново, за придобиването на нови знания и умения, които се явяват развитие на потенциала на личността. Така една проблематика, освен страдание и затруднение, носи в себе си и възможностите за решение. Поради тази основна терапевтична постановка позитивната психотерапия е насочена към ресурсите на личността за справяне с различни трудности и проблеми. Многообразието от използвани техники, правят позитивната психотерапия един действен метод с широко приложение както за сериозни психологични проблематики, така и при нужда от някаква житейска промяна или желание за личностно развитие.

Позитивната психотерапия е с широко поле на действие. Методът може да се използва като лечебен метод в клиничната практика в психиатрията и психосоматиката, в психологическото консултиране, но е и от огромна полза за всички специалисти, работещи с хора: педагози, учители, социални работници, мениджъри. ППТ е в основата си съпътстваща, подкрепяща и консултираща техника. Тя работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план здрави актуални способности. По този начин терапевтираният укрепва себе си в борбата, която води за решаване на своите проблеми.

ППТ е удачна техника за фамилна и групова терапия. Методът позволява обкръжението (членове на фамилията, колеги, приятели, останалите в групата) да бъде привлечено като ко-терапевти.

Диагностичните и терапевтичните интервенции протичат в пет стъпки, които се съдържат във всяко междуличностно общуване:

  1. изслушване (наблюдение/дистанциране);
  2. поставяне на целенасочени въпроси (инвентаризация);
  3. откриване на здравия смисъл на вербално и невербално показаното (ситуативно

            окуражаване);

  1. структуриране на проблемите (вербализиране);
  2. формиране на цели и други гледни точки (разширяване на целите).

 

WebShop System