Психологична терапия

Терапия за деца и тийнейджъри

03.01.2020 20:02

Натрупаният опит от терапевтичния екип на Школата за развитие „Think Smart” в работата с деца показва, че устойчиви и реални промени и корекции в тяхното поведение или разрешаване на конкретен проблем, свързан с тийнейджъри, се случват тогава, когато в процеса на терапията участват паралелно и техните родители.

Натрупаният опит от терапевтичния екип на Школата за развитие „Think Smart” в работата с деца показва, че устойчиви и реални промени и корекции в тяхното поведение или разрешаване на конкретен проблем, свързан с тийнейджъри, се случват тогава, когато в процеса на терапията участват паралелно и техните родители. По този начин напредъкът и резултатите, постигнати по време на сесиите между подрастващите и терапевта, успешно се пренасят в семейната система и подобряват нейното функциониране. Чрез правилно подбраната психологическа терапия заедно ще успеем да открием какъв е потенциалът на Вашето дете. Ще установим какви оптимални способности и умения то може да успее да развие и ще обогатим неговия личностен ресурс за справяне с непридвидими ситуации живота.

Доказалият се метод на работа, който се практикува успешно от нашите психотерапевти, се състои от три основни етапа във взаимоотношенията им с клиента.

Първата среща се провежда само с родителите. По време на тази среща те въвеждат терапевта в проблема, който ги притеснява и дават подробна информация за детето, свързана с неговия характер, поведение, навици, любими занимания и всичко друго, което би допринесло за изграждане на последващата терапевтична стратегия.

Втората среща се провежда само с детето. По време на сесията, терапевтът установява контакт с подрастващия и започва изграждането на подходящ терапевтичен подход.

Третата среща се провежда отново само с родителите. На нея терапевтът резюмира изводите, които е направил при събеседването си с детето и им задава допълнителни и уточняващи въпроси. Изготвя се семеен план за котерапевтична дейност и се уточняват мястото, честотата и продължителността на бъдещите сеанси.

Най-честите случаи, по които успешно работи екипа от специалисти на Школата за развитие „Think Smart”, са свързани със следните тревожни личностни състояния на подрастващия: 

 • кризи на възрастта;
 • трудности при семейното възпитание;
 • занижена самооценка;
 • проблеми в общуването;
 • конфликтни взаимоотношения;
 • липса на самостоятелност и интереси;
 • бягство от училище и от вкъщи;
 • страхове и фобии;
 • срамежливост, неувереност и комплекси;
 • липса на мотивация;
 • лъжи и извършване на кражби;
 • справяне с агресия и автоагресия;
 • компютърна пристрастеност;
 • говорни нарушения;
 • тикове;
 • нощно напикаване;
 • проблеми със съня;
 • психосоматични състояние и симптоми;
 • нарушена памет и концентрация;
 • дислексия;
 • аутизъм;
 • хиперактивност;
 • трудности в адаптацията;
 • затруднена комуникация с родители, учители и връстници;
 • преодоляване на трудности в семейството – загуба на близък, развод, нов парт-

            ньор на родителя, нов член на семейството;

 • справяне със стресови ситуации;
 • учене, запомняне и възпроизвеждане на знания;
 • смяна на местоживеене или училище;
 • отношения в училище – съученици/учители;
 • консултиране и терапия при деца и юноши с физически заболявания;
 • работа с осиновители и осиновени деца;
 • извършване на цялостна психодиагностика на психическото и емоционалното

            състояние на детето или тийнейджъра.

WebShop System